ದ್ವೇಷ

ನೀ ಯಾರೆಂದು ಅರಿಯೆನು ನಾನು, ತಿಳಿಯೆನು ನಾನು
ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ
ಎನಿಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆಂದು.

ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ನಾನು,
ತಿಳಿಯದೆ ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು.

ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಕಾಲವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು ದ್ವೇಷ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ
ಆದೆವು ನಾವು ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.

ನಂಬಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಿನದ ವರೆಗು
ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ದಿನ ವರೆಗು
ನೀಚಳು ನೀನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ದಿನ ವರೆಗು

ನಂತರ ಕಾಲ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು
ಮೂಡಿತು ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕರುಣೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ.

ಮೂಡಿತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗೆ
ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯನ ಹಾಗೆ
ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು
ನೊಂದಿಸೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೆಂದು.

Advertisements

Addressing overpopulation, the need of the hour?

We see a lot of problems around us everyday. A lot of them harming the environment. Some fatal, some sub lethal. We wake up everyday, go to our workplaces. On the way we take a bus. The bus is crowded. The reason? Overpopulation. While traveling in the bus the road is packed with traffic. Reason? Overpopulation. We reach out destination, we need to climb up many floors to reach our work cabins or classrooms as they’re built one upon the other to a great height. Reason? Overpopulation. Overpopulation is the reason for most disasters in the world. As the population keeps growing, the necessity to provide for all the people increases. Let’s take homes for an example. The population in a particular city increased exponentially and all the people need a home. So what happens is that, homes are not built on the ground but vertically one on top of another as there is a lack of enough place to build horizontally on the ground. This leads to the building of multi-story buildings which are built without much care and could collapse anytime. Building these also require a lot of resources by which the environment is harmed again. Let’s look at another example. Garbage disposal is something that needs serious attention. People consume goods and dispose what’s not required of them. A person who eats outside on road or while in a bus, usually discards the wrappers on the road through the window. How can we curb this? If we keep monitoring we could stop it. But with so many people living here, how many people could a few volunteers keep a tab on? Maybe a few. The law and order can never be exercised to its fullest potential with such a huge population living in a city. A city should have a limit for the number of people coming in. Many people from all over the world come into the city for a particular purpose but stay there forever. It’s not something wrong but if only the cities keep getting populated and if the so called development is only concentrated in the cities, how can our country be called a developed nation? China did of course impose the one child policy but that would be unwelcome in India, for various ethical reasons and traditional beliefs. So does this problem really have a solution or will it ever have a solution? As for me I think overpopulation is the result of over copulation by our forefathers which cannot be undone.

The year 

And now we come to the end of another year. Seems like we ushered in a new year just yesterday. A lot of ups and a lot of downs, we’ve been through it all. We made some new friends, we lost some old friends, we went through some heartbreaks, some meant to be broken forever, some patched up later. Some fights strengthend the love we had for each other, while some destroyed our relationships. A lot of battles were fought, but only a few won. A lot of misunderstandings created, but only a few cleared. Wasn’t it just the last year that we promised ourselves that this year would be different? Didn’t we promise to ourselves that we’d be a better version of us this year? Are all the new year resolutions just lies? There’s only one answer to all of this, yes. What’s all the ruckus? Have we been fooling ourselves? Only time will tell. While all this was happening, we still survived. Me, one of the survivors would love to narrate a little of how my year went. Started off with some really happy days, went on to be a fruit bowl of emotions (fruit bowl because I’ve been through it all, happy, sad, angry, jealous and what not?) and now at the end of year, I can still say I’m being salted while I love the fact that I know where I’m going. A certain amount of negativity does need to go away from you to make you happy. Caring for someone you love or guiding someone in the right path through the experience you aquire on your life’s journey, only brings joy unspeakable to the heart. While the idea of a social life does still fascinate me, I’m content being an introvert, confined to my little life beautiful in its own sweet way. Another important aspect of life that I came across this year was the people. A billion people think in a billion different ways. Trust no one. Just like the Bible says, ‘Do not trust a man who has breath in his nostrils’. The year taught me to put my trust in God. Not only did I experience the magnificent work of God in my life, God also helped me to counsel people in need, lest their soul be damned. Facing life was pretty tough, but beautiful. It’s not about how you’ve been given something, it’s about how you take it. This year may have been too hard a mountain to climb, but let’s hope for a better tomorrow. Because when we look back next year, we’d definitely feel this year was much better. 

ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅತಿ ಕ್ರೂರ ಹಂತ. ಆದರು ಏನು ಚಿಂತಿಸದೆ, ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನೀ ಏನೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಮನಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು. ನೀ ನನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿ, ಹೊರಟು ಹೋದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಾ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಿದೆನು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಿ. ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮುರಿದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಜೀವನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ನೀನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೇಗೋ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ . ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಲು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದನು. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿ ಎಂದು ಆನಂದವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಈಗ. ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀ ಹೇಳಿದ ಕತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿ. ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಈಗ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ತಂದರು, ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವ ನಾನರಿತುಕೊಂಡೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

 

Traición

Notwithstanding the shudders that ran down my spine. Overcome with pain, I screeched and cried but there were none that heard me. As I crawled towards that faint light at the end of the road, snakes  hissed, frogs croaked, the monsters in my head grew wild and my heart made its way to my mouth. “Help!”, I cried again, but to no avail. I kept crawling further. I could see the light at the end of the tunnel vanishing! My only hope had now betrayed me. Little did this hurt because I had now grown used to it. I was betrayed all my life. All I could do now was to pray for the morning while I lay lifeless in the dungeon of monsters. 

As the night turned to day, I could still see nothing but a bright light flashing around.

For those of you who don’t know me, I’m June. June Morrison. 19 years old, financial stable, physically and mentally fit, have everything that teenagers could be jealous of. By everything I literally mean everything. I ask and my parents buy it for me. I had an elder sister April who just like me had everything, wandered away from home only to return home, dead. Thankfully, my story doesn’t end the same way.

It was one of those bright summer mornings. The birds chirping in the trees, the sun shining bright and the construction workers jackhammering. A car drove up to our front porch. A venom black Cadillac. I was perplexed and didn’t know what to do next. Just when turned to walk back into the house, I heard my name being called. It was my man, Alberto! He bought a Cadillac for me on my 19th birthday! Oh what joy! Standing at 6’5″ he was my pillar of strength. Though I had my parents for all my needs, it’s to him I turned to for emotional and intellectual support. To the world he was a wildebeest, to me a demigod. I’d be wrapped in his arms all day long. By evening we left home to go out for a party. I had thrown a lavish gourmet for all my friends. We had a great time till around midnight and then started our journey back home. Now we had two other people accompanying us. They were Alberto’s friends. We were all drunk. As we neared home, Alberto took a diversion as cops were monitoring the usual route we take. Halfway through his friends started to outrage my modesty. I asked him to stop them but to no avail. He drove the car to a deserted place and got down. He locked the car before I could even react. The two other people then took turns to rape me till I was exhausted and could no longer protest. All this was going on while Alberto, the man I loved, guarded the car. It killed me from within. Had I been fooled? Didn’t he really love me? Was this a trap all along? Did I have no one to love me at all? My mom and dad would provide me with all the comforts in the world, anything but love. They hardly came home. They were always engrossed in work. I had found solace in Alberto and now it turns out that he was a monster patiently waiting to devour me. While I was left with all these thoughts, Alberto came back in with a grin. I hated the very sight of his face. He drove the car away from home. On their way to what seemed to be another conspiracy, they dumped me on the tracks. I was paralysed. With all the pain and suffering there was no one I could look up to. If only I had known people… 

And that is how I was found on the tracks the next morning. Though the physical wounds healed over the next few months, the mental trauma stayed on for years. It sends shudders down the spine every time I think of it. But the criminals? Oh they were let go. Justice? Oh she’s blind. And media? They blame me even to this day. It was all my fault that I was roaming around at around midnight. I wasn’t dressed appropriately. And the list goes on. The criminals? Oh they were ‘provoked’ by me. It was all my fault, they told. 

 

ನಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆನು

ಅಳತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಿಸುವ ಅಲೆಗಳು 

ದಿನವೂ ಬಾರದು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೃಪೆ

ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದನು ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ 

ಜೀವನ ಮಾಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ 

ಇತ್ತು ಶಾಖ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 

ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು ದೇಹ ಮಸಿಯಾಗಿ 

ಆದರೂ ಆರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಿರು ಬೆಳಕಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ 

ನಡೆಸಿತು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಳಿ 

ಹೋದೆನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. 

And I go on

Huge are the waves everyday I face 

Not every morning the saving grace 

In to the woods I walk for peace 

But life didn’t spare my soul a piece 

But I go on. 
One fine day early as I woke up

In the hot desert on a rock I stood up 

The scorching hot sand my feet tore 

Notwithstanding my shoe had a sole

But I still go on. 
Torn and rugged and shabby I go 

Into the cave of promise, my home 

Joy to the heart 

Delight to my thought 

And so I go on. 

Canción melancólica

Thoughts innumerable struck her as she lay there thinking of all that had happened to her in a span of three hours. Where am I? Why aren’t there any people around? Am I alive? While all these questions troubled her, she felt a cold current down her spine. She could barely move. It was pitch dark all around. The monsoons had set in and there was a huge thunderstorm. “Where am I?”, she asked herself. The sound of crickets encompassed her. They were deafening. She tried sitting up and regrouping herself, but to no avail. As she moved her hand to wipe of what seemed like sweat on her forehead, she felt a deep cut there and blood oozing out. She couldn’t stay up any longer and fell asleep. Waking up at the wee hours of dawn she slowly started recollecting what had happened. 

A few months ago Nicole had started her new job. It was a satisfactorily paying typical 9 to 5 corporate job. Being a rookie to the field of stock exchange brokery,  a boss was appointed to look over and guide her until she learned the tricks of the trade. William was his name. Strange as it may seem to be, her boss was very supportive and helping. He seemed like a perfect gentleman who’d kill people with his chivalry. While most of her coworkers would pass lewd and absurd comments on her, he’d never do anything of that sort. At least that’s what she thought and that’s where she was wrong. As she learned more of the trade, she was all set to win a project. To her luck, she did win a project and not just any project but the one which were to be given to the top people in the trade. This made people envious and put the boss who was a once a chivalrous gentleman at great unease. He had everything he ever wanted and thought he was best suited for the top job and now a rookie whom he trained wins the jackpot? “Unacceptable!”, he declared. He had yearned for it all this while and now he’s pushed into utter darkness. He now had to grab the opportunity that wasn’t handed to him. This is where he brought his wicked mind games into play. He thought of it day and night. His days were restless and nights, sleepless. After much thought, he decisively decided to trap her with his chivalrous ways. Pacing his way into her cabin the next day, he asked her if she was bound to any chores that evening. On being answered in negative, he asked if she’s join him for dinner. After much thought, she politely declined citing personal reasons. This angered him. Without any further conversation, he left the room banging the door shut right across her face. Feeling defeated, reeling in pain and anguish of the wounds inflicted he thought to himself, “If I can’t do it the easy way, the hard way be it.”  As people started departing to their homes it was time to execute what William had planned all day long. Treading carefully, he wanted nothing but success this time. As he entered the elevator, Nicole joined him too. Working out his plan decisively he drugged her with a syringe. Before she could realise what had happened, she was abducted. Taking her to his car he shoved her in the back seat while her drove around the city. As she regained her consciousness, Nicole asked William what had happened. He narrated the whole ordeal to her. “Hand over the project to me and you’re free to go.”  he declared. She didn’t budge. William decided he’d do it his way. This time he drugged her with even stronger drugs. He took the car to an undisclosed location and began searching for his pocket knife. Meanwhile his lust took over him. Being driven by an uncontrollable desire to feast on her, he quickly does it. When he was done, he stabbed her all over her abdomen and dumped her body considering her to be dead. While he flung her out of the car, her head hit the pavement, making a prominent deep cut on the forehead. 

Drugged, raped, beaten, bruised and left there to be lifeless, here she was thinking if her life could ever go back to normal again. Slowly she picks herself up and readies herself as she goes to war again, never to be boughed by the dirt she was cast into. It wasn’t the end of the road for Nicole. When she had recovered from the incident physically and emotionally, she went on to fight abuse of all sorts. 

You may have been through the darkest of days, hit the rock bottom in your life a numerous times, but that’s not the end of the road. It doesn’t matter how hard you fall, just stand up and punch back, because after all, people aren’t going to sympathise with you all the time. They pity you. Don’t be cowardly and kill yourself. That’s not an option at all. You are meant to fight back and that’s what you’ll always do. 

An eye opener

Deep down in the depths of the sea, where there’s utter darkness and no life, to the top of the mountain where there’s the bright sun and no life. From the city to the countryside, from the valley to the pastures. Searched them all and found no life. Oh how have the mighty fallen? Now you may argue that if the pastures were searched and life wasn’t found, what are the pastures made of? Oh yes, let me guide you through. 

Long, long ago there was a big cruel group of monsters. They asserted their dominian over everything they ever saw. They claimed that they came, saw and conquered. Did they really? No one knows. Long before time, they came into existence with a humble beginning. Being created out of dust, they were to till and plough the land and eat the fruit of their work. Once the ground no longer yield her fruit, they were expected to move away and find themselves a land. It all started to change when they decided they could stay at a place and still find solace. They got into different professions, they traded their hardwork for somebody else’s. Life was still peaceful. Then came something called money. Now money was something that they all looked up to. It could now be used as a token of appreciation for the fruit of your sweat. But life wasn’t the same again. Some had more of it, while some had less. Some earned it righteously, while some stole it by disgusting means. This caused a division among them. They gave in to being played with money. Their respect wasn’t earned, but rather gain through money. The lower sections hated this but didn’t want to put up a fight. They feared for their lives and so did their wives. So, they lived on that way and got accustomed to it. But that wasn’t it. They were growing in knowledge too. They had in fact made their lives so easy that they could stay at a place and do whatever they wanted to. Certainly these monsters had peaked their lives! But little did they realise they were overcome with so much greed that they were simultaneously entering self distruct mode. They exploited everything that was at their arm’s reach. And yes, all this while their wealth was still growing and it needed to be defended. That lead to they manufacture of the most powerful weapons. Weapons which were tools for them to hunt down predators and prey now became the tools to kill each other. With a click of a button they could destroy the whole world. And just as they were contemplating it… 

No one knows what happened then. 

No prize for guessing who the monsters were. 

So remember the pastures I was talking about? Yes, they were pastures of rotting skeletons. This might be a reality soon but the future is still in our hands. Let’s do what we ought to. 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑